No Game No Life episode 8 references, parodies

Explanations of parodies and references in No Game No Life episode 7

Timestamps are approximate

5:35No-Game-No-Life-08-000535-watashi-kininarimasuParody of “Watashi ki … Read the rest

No Game No Life episode 7 references, parodies

Explanations of parodies and references in No Game No Life episode 7

Timestamps are approximate

0:56 Reference to voice actor … Read the rest

No Game No Life episode 5 references, parodies

Explanations of parodies and references in No Game No Life episode 5

Timestamps are approximate

1:05 Parody of line “… Read the rest

No Game No Life episode 3 references, parodies

Explanations of parodies and references in No Game No Life episode 3

Timestamps are approximate

2:01No-Game-No-Life-03-000201-jojoParody of manga JoJo Read the rest