Tag Archives: NARUTO

Tsugumomo episode 7, 8, 12, OVA references, parodies

Explanation for parodies, references in Tsugumomo episode 7, 8, 12, OVA.

Timestamps are approximate

Episode 7

0:26 Sennen goroshi / Read the rest

Jashin-chan Dropkick’ / (Season 2) episodes 11 references, parodies

Parodies, references in for Jashin-chan Dropkick’ / Dropkick on My Devil!! Dash (Season 2) episode 11

Time stamps are approximate Read the rest